» Algemene informatie » Algemene informatie opleidingen

Inloggen Atletiek Academie

Gebruikersnaam: *  
Wachtwoord: *  

Wachtwoord vergeten?

 

 

 

 

Opleiden via de Atletiekunie

De Atletiekunie maakt sinds 2007 gebruik van de Kwalificatie Structuur Sport (KSS). Dit betekent dat wij opleidingen aanbieden in een structuur met verschillende niveaus. Een onderdeel van de Kwalificatie Structuur Sport is het competentie gericht opleiden van trainers en vormt daarmee een uitgangspunt voor de nieuwe wijze van opleiden binnen de Atletiekunie.

Competentie gericht opleiden houdt in dat er een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en attitude moet worden aangeboden. Aan de hand van beroepsprofielen op 5 niveaus is gekeken wat een trainer aan het eind van zijn opleiding moet kennen, kunnen  toepassen en ‘aanvoelen’ op het niveau. Binnen de kwalificatiestructuur Sport hebben we te maken met vijf niveaus:

 •  Niveau 1  Hulptrainer, alleen op het gebied van Wandelen wordt deze instructie via de KNBLO-NL aangeboden
 • Niveau 2  Assistenttrainer, bij de Atletiekunie een interne cursus bij de vereniging tot Assistent Baanatletiektrainer 2, Assistent Looptrainer 2
 • Niveau 3  Trainer, bij de Atletiekunie Basis Baanatletiektrainer 3, Basis Looptrainer 3 en Allround Wandelsport Instructeur 3 (via de KNBLO-NL)
 • Niveau 4  Trainer, bij de Atletiekunie bieden we deze opleiding zowel in verenigingscontext (Prestatie Baanatletiektrainer 4 / Prestatie Looptrainer 4) als in talentencontext aan (Milatrainer 4, Sprint/Hordetrainer 4, Springtrainer 4 en Werptrainer 4).
 • Niveau 5  Coach, bij de Atletiekunie TopCoach 5

Opleidingsvisie Atletiekunie
De visie op opleidingen van de Atletiekunie hebben wij omschreven in dit visiestuk.
Daarnaast werken wij graag samen met andere opleidingsinstituten om de verenigingen van zoveel mogelijk opgeleide trainers te voorzien. Wil je weten hoe en waarom, lees dan de visie op samenwerken.

Voorbeeld uit de praktijk

Er wordt dus gekeken wat een assistent trainer of trainer moet kennen, kunnen toepassen en ‘aanvoelen’ en vervolgens is dit uitgeschreven in een aantal competenties per niveau.
Bij het bepalen van de competenties gaan we uit van de praktijksituatie van de trainer. Binnen de Baanatletiek is het gebruikelijk dat de trainer zowel training geeft als coacht bij wedstrijden. Beide competenties vind je dan ook terug in het trainersprofiel van de bijbehorende opleiding. In de loopsport geeft het grootste gedeelte van de groep training. Het trainersprofiel bevat voor de Basis Looptrainer 3 dus enkel Training geven. Geef je training aan wedstrijdlopers, dan raden wij je aan op los de competentie Coachen van wedstrijden erbij te volgen.
Daarnaast kan een trainer binnen een vereniging ook de taak hebben om assistenten of hulptrainers te begeleiden. Ook deze competentie vind je terug onder Aansturen van kader. Deze module is op niveau 3 los te volgen door de cursist, maar maakt geen deel uit van het basis diploma. Daarnaast kun je als trainer de taak hebben om evenementen of wedstrijden te organiseren. Deze competentie is onder gebracht in Organiseren van een activiteit. Ook deze module kun je als cursist extra afnemen binnen de opleiding. Je leest hier meer over in de informatiefolder van de betreffende opleidingen.

Leren in de eigen praktijk
Voor de cursist betekent competentie gericht leren veel praktijk gestuurd leren, onder leiding/met begeleiding van een praktijkbegeleider. Dit gebeurt bij de Atletiekunie vooral aan de hand van opdrachten. Theorie heeft veel meer dan voorheen een ondersteunende rol bij het eigen maken van de vaardigheden. Consequentie is wel dat de cursist veel zelfdiscipline moet hebben om door de opleidingen te komen. Opleiders, praktijkbegeleiders, theorieboeken en instructiemomenten zijn bedoeld als middel, niet als doel op zich. Deze benadering vraagt een andere manier van denken over en kijken naar het opleiden van trainers.
De Atletiekunie heeft in haar opleidingen op niveaus volgens de KSS een eigen standpunt ingenomen wat betreft competentiegericht opleiden. Op niveau 3 en niveau 4 worden de deelnemers begeleid door een leercoach. Deelnemers van niveau 4 worden in staat geacht het meest competentiegericht te kunnen studeren.
Bij de Atletiekunie zijn niet alle workshops verplicht, maar wordt het wel ten zeerste aangeraden gebruik te maken van de workshops.

De opleidingen en leeromgeving
Het doel van de Atletiekunie opleiding is het opleiden van goede trainers, die hun taken binnen de vereniging of loopgroep naar behoren kunnen uitvoeren. De opleidingen worden zo vormgegeven dat er een duidelijke leerroute zichtbaar is.

Deze leerroute is de aanloop naar de Proeven van Bekwaamheid. Aan de hand van de opdrachten, theorie, praktijkvorming in de eigen vereniging en instructiemomenten wordt de deelnemer voorbereid op diverse Proeven van Bekwaamheid oftewel examens. De Proeve van Bekwaamheid is het eindplaatje, waaraan kan worden getoetst of de cursist voldoende (start)bekwaam is om aan het eind van de opleiding in de praktijk als trainer aan de slag te gaan. Per niveau is er een kwalificatieprofiel opgesteld, bestaande uit diverse Proeven van Bekwaamheid. Deze vind je terug bij elke opleiding onder PvB-beschrijvingen. Om uiteindelijk voldoende “bewijslast” te hebben om een PvB aan te vragen maak je als cursist een portfolio. Deze portfolio is een verzameling van de uitgewerkte opdrachten, beschrijving en reflectie van het werk wat je samen met je praktijkbegeleider hebt gedaan en je eigen ontwikkeling. Voor de trainersopleidingen op niveau 3 en niveau 4 zijn dat zowel het portfolio met opdrachten als het de praktijk PvB. Ook hierover lees je meer bij de betreffende opleiding, elders op de site.
Het portfolio houd je bij in de elektronische leeromgeving (ELO) waar je de gehele opleiding kan.
Bij de definitieve bevestiging van uw inschrijving krijg je een inlogcode. De ELO heeft ook een begeleidingsfunctie: jouw praktijkbegeleider en leercoach geven jou online feedback op je geuploade opdrachten. Daarnaast gebeurt de theorie beoordeling door de PvB-beoordelaar via de ELO.
Het is dus van groot belang, dat je jouw leerproces goed zichtbaar maakt in deze Elektronische Leeromgeving. Doe je dit niet, dan kan de PvB-beoordelaar jouw beoordeling niet goed uitvoeren. Meer informatie over onze Atletiek Academie (ELO) vind je in het menu Atletiek Academie.

Welke personen spelen een rol in jouw opleiding?
De Atletiekunie heeft als uitgangspunt het bieden van individuele (op maat) en praktijkgerichte opleidingen. Dit houdt in dat het grootste deel van de opleiding in de eigen trainingspraktijk zal plaatsvinden. Ervaringen uit de praktijk worden meegenomen naar de workshops, waar hier op ingegaan en op verder gebouwd wordt. Binnen deze opleidingen zijn verschillende opleidersrollen te onderscheiden:

 • Leercoach
  Leercoaches begeleiden en sturen het leerproces van een cursist, door middel van reflectie- en intervisie methodiek. Er wordt door de leercoach advies gegeven over de inhoud van het leertraject op basis van adviesgesprek met de praktijkbegeleider en de cursist, er worden reflectiegesprekken gevoerd en feedback gegeven op de opdrachtproducten. Daarnaast organiseert de leercoach een of meerdere intervisiemomenten voor de deelnemer. Deze rol is niet alleen reactief, maar ook pro actief.
 • Expert
  Om kennis en vaardigheden op te doen in het leerproces kan de deelnemer workshops volgen. Deze workshops worden verzorgd door een expert, de docent. In het totale leertraject kan de cursist op niveau 4 te maken krijgen met meerdere experts, ieder met hun eigen (specifieke) expertise.
 • PvB-beoordelaar
  Elke opleiding kent een aantal onderdelen, deze dienen afgerond te worden met een Proeve van Bekwaamheid. De PvB wordt afgenomen door een PvB-beoordelaar. Dit heeft overeenkomsten met wat vroeger de examinator was. Deze zal beoordelen of de deelnemer de PvB heeft behaald of niet. Bij de beoordeling geeft de PvB-beoordelaar ook feedback en tips aan de cursist. Dit kan een praktijkbeoordeling of een portfoliobeoordeling zijn.

In het menu "Algemene informatie", Opleiders" vind je meer informatie over de opleider en hoe je een Atletiekunie opleider kunt worden.

Praktijkbegeleider
Jij leert als cursist vooral veel in je eigen praktijk. Dit doe je onder begeleiding van jouw eigen praktijkbegeleider. De praktijkbegeleider is een ervaren gediplomeerde trainer, die speciaal hiervoor is opgeleid door de Atletiekunie.
De cursist stelt samen met de praktijkbegeleider persoonlijke leerdoelen op voor de stage. De praktijkbegeleider begeleidt hem/haar met de uitvoering van de bij de opleiding horende opdrachten en na afloop met de evaluatie daarvan. In de praktijk verzorgt de cursist vaak samen met de praktijkbegeleider de trainingen in de vereniging. De praktijkbegeleider zorgt voor een goede leeromgeving, voert reflectiegesprekken met jou over de opdrachten die je in de praktijk uitvoert (geven van trainingen, coachen van atleten). Daarnaast helpt hij jou bij het verzamelen van je bewijslast in je portfolio. Dit doet hij door je via de Atletiek Academie (ELO) feedback te geven op je gemaakte opdrachten en je gegeven trainingen. Via de Atletiek Academie biedt de opleiding je hier formulieren voor aan. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om een praktijkbegeleider te vinden.
Meer informatie over de praktijkbegeleider vind je in de folder Praktijkbegeleider.

Afronding en vervolg
Heb je als trainer in opleiding alle PvB’s behaald horende bij het trainersprofiel dan ontvang je het diploma van de betreffende opleiding. Voor de eventueel extra behaalde PvB’s ontvang je een certificaat. Op basis van dit diploma kun je vol vertrouwen training gaan geven binnen de vereniging. Een extra kwaliteitskenmerk die de Atletiekunie aan haar gediplomeerde trainers aanbiedt is de trainerslicentie. Wil je hier meer over weten, kijk dan in het menu Licenties op onze website.

Behoefte aan vervolgopleiding?
In de komende periode kan het zijn dat je behoefte hebt aan bijscholing of een vervolgopleiding. Dit is via de Atletiekunie zeker mogelijk. Op onze website in het menu Opleidingen/Bijscholingen (Welke opleiding kan ik volgen met mijn behaalde diploma) vind je meer informatie hierover terug. 

Heb je vragen over de opleidingen van de Atletiekunie, neem dan contact op met de medewerkers van afdeling opleidingen via opleidingen@atletiekunie.nl of 026-4834800